woord OT NT apo Bijbel
name833243

Vindplaatsen van name in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

4 Ezra 3:23
Alzo verliepen de tijden, en de jaren werden geëindigd, en gij verwektet u een knecht, met name David.

2 Makkabeeën 12:13
En hij ondernam ook een brug te slaan tegen een sterke stad, die met muren omsingeld was, en die van allerlei volk, ondereen gemengd, bewoond werd, met name Caspin.