woord OT NT apo Bijbel
naspeuren4026

Vindplaatsen van naspeuren in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Boek der Wijsheid 6:22
Wat nu wijsheid is, en hoe zij geworden is, zal ik u verkondigen, en zal u de verborgenheden niet verbergen, maar zal haar van het begin harer geboorte naarstig naspeuren, en haar kennis te voorschijn brengen, en zal de waarheid geenszins voorbijgaan.

Jezus Sirach 1:3
Wie zal de hoogte des hemels, en de breedte der aarde, en de afgrond, en de wijsheid naspeuren?