woord OT NT apo Bijbel
natie73111

Vindplaatsen van natie in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Boek der Wijsheid 10:15
Deze heeft dat heilige volk, en dat onbestraffelijk zaad verlost, uit de natie dergenen die haar verdrukten.