woord OT NT apo Bijbel
navolgen72312

Vindplaatsen van navolgen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Petrus 2:21
Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;

2 Petrus 2:2
En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden.