woord OT NT apo Bijbel
navolgers0808

Vindplaatsen van navolgers in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 8 keer voor, in 8 verzen.

1 Korinthiërs 4:16
Zo vermaan ik u dan: zijt mijn navolgers.

1 Korinthiërs 11:1
Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus.

Efeziërs 5:1
Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen;

Filippensen 3:17
Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.

1 Thessalonicensen 1:6
En gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes;

1 Thessalonicensen 2:14
Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der Gemeenten Gods, die in Judea zijn, in Christus Jezus; dewijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden;

Hebreeën 6:12
Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergenen, die door geloof en lankmoedigheid de beloftenissen beërven.

1 Petrus 3:13
En wie is het, die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede?