woord OT NT apo Bijbel
nazireen2002

Vindplaatsen van nazireen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Amos 2:11
En Ik heb sommigen uit uw zonen tot profeten verwekt, en uit uw jongelingen tot Nazireen; is dit niet alzo, gij kinderen Israƫls? spreekt de HEERE.

Amos 2:12
Maar gijlieden hebt aan de Nazireen wijn te drinken gegeven, en gij hebt den profeten geboden, zeggende: Gij zult niet profeteren.