woord OT NT apo Bijbel
nearja3003

Vindplaatsen van nearja in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

1 Kronieken 3:22
De kinderen nu van Sechanja waren Semaja; en de kinderen van Semaja waren Hattus, en Jigeal, en Bariah, en Nearja, en Safat; zes.

1 Kronieken 3:23
En de kinderen van Nearja waren Eljoenai, en Hizkia, en Azrikam; drie.

1 Kronieken 4:42
Ook gingen uit hen, te weten uit de kinderen van Simeon, vijfhonderd mannen, tot het gebergte van Seïr; en Pelatja, en Nearja, en Refaja, en Uzziël, de zonen van Isei, waren hun tot hoofden.