woord OT NT apo Bijbel
nederbuigt1001

Vindplaatsen van nederbuigt in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jozua 23:16
Wanneer gij het verbond des HEEREN, uws Gods, overtreedt, dat Hij u geboden heeft, en gij heengaat en dient andere goden, en u voor dezelve nederbuigt, zo zal de toorn des HEEREN over u ontsteken, en gij zult haastiglijk omkomen van het goede land, hetwelk Hij u gegeven heeft.