woord OT NT apo Bijbel
nederbukkende1405

Vindplaatsen van nederbukkende in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Marcus 1:7
En hij predikte, zeggende: Na mij komt, Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben, nederbukkende, den riem Zijner schoenen te ontbinden.

Lukas 24:12
Doch Petrus opstaande, liep tot het graf, en nederbukkende, zag hij de linnen doeken, liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelven van hetgeen geschied was.

Johannes 8:6
En dit zeiden zij, Hem verzoekende, opdat zij iets hadden, om Hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met den vinger in de aarde.

Johannes 8:8
En wederom nederbukkende, schreef Hij in de aarde.