woord OT NT apo Bijbel
nedergang2013

Vindplaatsen van nedergang in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 113:3
Van den opgang der zon af tot haar nedergang, zij de Naam des HEEREN geloofd.

Jesaja 59:19
Dan zullen zij den Naam des HEEREN vrezen van den nedergang, en Zijn heerlijkheid van den opgang der zon; als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de Geest des HEEREN de banier tegen hen oprichten.