woord OT NT apo Bijbel
nedergangs1001

Vindplaatsen van nedergangs in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Zacharia 8:7
Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Ziet, Ik zal Mijn volk verlossen uit het land des opgangs, en uit het land des nedergangs der zon.