woord OT NT apo Bijbel
nedergedaald157325

Vindplaatsen van nedergedaald in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

4 Ezra 4:8
Zo zoudt gij mij mogelijk zeggen: Ik ben in de afgrond niet nedergedaald, noch tot nog toe in de hel; en ik ben in de hemel nooit opgeklommen.

Tobias (Tobit) 14:11
En Achiachar is wel verlost geworden, doch hijzelf heeft zijn vergelding gekregen, en is in de duisternis nedergedaald. Manasse heeft aalmoezen gedaan, en is uit de strik des doods verlost, die zij hem gelegd hadden, maar Haman is in de strik gevallen en omgekomen.

Baruch 3:19
Die zijn verdwenen en in het graf nedergedaald, en anderen zijn in hun plaats opgestaan.