woord OT NT apo Bijbel
nedergelaten2305

Vindplaatsen van nedergelaten in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jozua 2:18
Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden, door hetwelk gij ons zult nedergelaten hebben; en gij zult tot u in het huis vergaderen uw vader, en uw moeder, en uw broeders, en het ganse huisgezin uws vaders.

Ezechiƫl 1:25
En er geschiedde een stem van boven het uitspansel, hetwelk boven hun hoofden was, als zij stonden, en hun vleugelen nedergelaten hadden.