woord OT NT apo Bijbel
nedergelegen2002

Vindplaatsen van nedergelegen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Ruth 3:4
En het zal geschieden, als hij nederligt, dat gij de plaats zult merken, waar hij zal nedergelegen zijn; ga dan in, en sla zijn voetdeksel op, en leg u; zo zal hij u te kennen geven, wat gij doen zult.

Jesaja 43:17
Die wagenen en paarden, heir en macht voortbracht; te zamen zijn zij nedergelegen, zij zullen niet weder opstaan, zij zijn uitgeblust, gelijk een vlaswiek zijn zij uitgegaan.