woord OT NT apo Bijbel
nedergeslagen2103

Vindplaatsen van nedergeslagen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Genesis 25:18
En zij woonden van Havila tot Sur toe, hetwelk tegenover Egypte is, daar gij gaat naar Assur; hij heeft zich nedergeslagen voor het aangezicht van al zijn broederen.

Job 40:28
Zie, zijn hoop zal feilen; zal hij ook voor zijn gezicht nedergeslagen worden?