woord OT NT apo Bijbel
nedergeveld3014

Vindplaatsen van nedergeveld in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Numeri 21:30
En wij hebben hen nedergeveld! Hesbon is verloren tot Dibon toe; en wij hebben hen verwoest tot Nofat toe, welke tot Medeba toe reikt.

Spreuken 7:26
Want zij heeft veel gewonden nedergeveld, en al haar gedoden zijn machtig vele.

Jeremia 18:23
Doch Gij, HEERE! weet al hun raad tegen mij ten dode; maak geen verzoening over hun ongerechtigheid, en delg hun zonde niet uit van voor Uw aangezicht; maar laat hen nedergeveld worden voor Uw aangezicht; handel alzo met hen, ten tijde Uws toorns.