woord OT NT apo Bijbel
nederige3137

Vindplaatsen van nederige in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Job 22:29
Als men iemand vernederen zal, en gij zeggen zult: Het zij verhoging; dan zal God den nederige van ogen behouden.

Psalmen 138:6
Want de HEERE is hoog, nochtans ziet Hij den nederige aan, en den verhevene kent Hij van verre.

Spreuken 29:23
De hoogmoed des mensen zal hem vernederen; maar de nederige van geest zal de eer vasthouden.