woord OT NT apo Bijbel
nederkomende0022

Vindplaatsen van nederkomende in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Boek der Wijsheid 11:23
Want de ganse wereld is voor u gelijk een aasje uit de weegschalen, en als een droppel van de morgendauw, nederkomende op de aarde.

2 Makkabee├źn 2:10
Hoe ook Mozes tot de Here een gebed heeft gedaan, en dat het vuur van de hemel viel, en de offerande verslond; en dat zo ook Salomo gebeden heeft, en dat het vuur nederkomende de brandoffers heeft verteerd.