woord OT NT apo Bijbel
nedervellen4015

Vindplaatsen van nedervellen in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Psalmen 106:26
Dies hief Hij tegen hen Zijn hand op, zwerende, dat Hij hen nedervellen zou in de woestijn;

Psalmen 106:27
En dat Hij hun zaad zou nedervellen onder de heidenen, en hen verstrooien zou door de landen.

Ezechiël 6:4
Daartoe zullen uw altaren verwoest, en uw zonnebeelden verbroken worden; en Ik zal uw verslagenen nedervellen voor het aangezicht uwer drekgoden.

Daniël 11:12
Als die menigte zal weggenomen zijn, zal zijn hart zich verheffen, en hij zal er enige tien duizenden nedervellen; evenwel zal hij niet gesterkt worden.