woord OT NT apo Bijbel
nederzitten1416

Vindplaatsen van nederzitten in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Marcus 6:39
En Hij gebood hun, dat zij hen allen zouden doen nederzitten bij waardschappen, op het groene gras.

Lukas 9:14
Want er waren omtrent vijf duizend mannen. Doch Hij zeide tot Zijn discipelen: Doet hen nederzitten bij zaten, elk van vijftig.

Lukas 9:15
En zij deden alzo, en deden hen allen nederzitten.

Johannes 6:10
En Jezus zeide: Doet de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent vijf duizend in getal.