woord OT NT apo Bijbel
neef2125

Vindplaatsen van neef in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Tobias (Tobit) 7:2
En zij bracht hen in het huis, en Raguël zeide tot zijn vrouw Edna: Hoe gelijkt deze jongeling Tobias, mijn neef.

1 Makkabeeën 11:31
Het afschrift van de brief, die wij geschreven hebben aan Lasthenes, onze neef, van ulieden, schrijven wij ook aan u, opdat gij het moogt zien.