woord OT NT apo Bijbel
negende189229

Vindplaatsen van negende in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

3 Ezra 9:5
En zij vergaderden allen, die uit de stammen van Juda en Benjamin waren, binnen drie dagen te Jeruzalem; dit was de negende maand, en de twintigste dag der maand.

1 Makkabee├źn 4:52
En zij stonden des morgens vroeg op, de vijfentwintigste van de negende maand (deze is de maand Chasleu) in het honderdenachtenveertigste jaar;