woord OT NT apo Bijbel
negender0101

Vindplaatsen van negender in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Marcus 15:34
En ter negender ure, riep Jezus met een grote stem, zeggende: ELOI, ELOI, LAMMA SABACHTANI, hetwelk is, overgezet zijnde: Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten?