woord OT NT apo Bijbel
nehoda0011

Vindplaatsen van nehoda in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 5:37
Doch zij konden hun steden en geslachten niet verhalen, hoe zij uit Israël waren. De kinderen van Dalan, de zoon van Baëma, de kinderen van Nehoda zeshonderdtweeënvijftig;