woord OT NT apo Bijbel
neigt120214

Vindplaatsen van neigt in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jezus Sirach 9:11
En maak geen gelag met haar bij de wijn; dat niet te eniger tijd uw ziel tot haar neigt, en gij met uw geest niet valt in het verderf.

Baruch 2:21
Alzo spreekt de Here: Neigt uw schouder om de koning van Babylonië te dienen, zo zult gij blijven zitten in het land dat ik uw vaderen gegeven heb.