woord OT NT apo Bijbel
neme2211235

Vindplaatsen van neme in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Tobias (Tobit) 3:6
En nu zeg ik, doe met mij naar hetgeen behagelijk is voor u; beveel dat men mijn geest van mij neme, opdat ik ontbonden mag zijn en tot aarde worden. Want het is mij nuttiger te sterven dan te leven, dewijl ik valse smaadwoorden gehoord heb, en veel droefheid in mij is; beveel dat ik nu verlost worde van deze nood, en opgenomen worde in de eeuwige plaatsen, en keer uw aangezicht van mij niet af.

Jezus Sirach 51:34
Legt uw hals onder het juk, en uw ziel neme onderwijzing aan, zij is nabij om te vinden.