woord OT NT apo Bijbel
nethaneel130013

Vindplaatsen van nethaneel in het Oude Testament. Het woord komt er 13 keer voor, in 13 verzen.

Numeri 1:8
Van Issaschar, Nethaneel, de zoon van Zuar.

Numeri 2:5
En nevens zal zich legeren de stam van Issaschar; en Nethaneel, de zoon van Zuar, zal de overste der zonen van Issaschar zijn.

Numeri 7:18
Op den tweeden dag offerde Nethaneel, de zoon van Zuar, de overste van Issaschar.

Numeri 7:23
En ten dankoffer: twee runderen, vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de offerande van Nethaneel, den zoon van Zuar.

Numeri 10:15
En over het heir van den stam der kinderen van Issaschar was Nethaneel, den zoon van Zuar.

1 Kronieken 2:14
Nethaneel, den vierde, Raddai, den vijfde,

1 Kronieken 15:24
En Sebanja, en Josafat, en Nethaneel, en Amasai, en Zecharja, en Benaja, en Eliëzer, de priesters, trompetten met trompetten voor de ark Gods; en Obed-edom en Jehia waren poortiers der ark.

1 Kronieken 24:6
En Semaja, de zoon van Nethaneel, de schrijver, uit de Levieten, schreef hen op, voor het aangezicht des konings, en van de vorsten, en van den priester Zadok, en van Achimelech, den zoon van Abjathar, en van de hoofden der vaderen onder de priesters en onder de Levieten; een vaderlijk huis werd genomen voor Eleazar, en desgelijks werd genomen voor Ithamar.

1 Kronieken 26:4
Obed-edom had ook kinderen: Semaja was de eerstgeborene, Jozabad de tweede, Joah de derde, en Sachar de vierde, en Nethaneel de vijfde.

2 Kronieken 35:9
Daartoe Chonanja, en Semaja, en Nethaneel, zijn broeders, mitsgaders Hasabja, en Jeiel, en Jozabad, de oversten der Levieten, gaven den Levieten tot paasofferen, vijf duizend klein vee en vijfhonderd runderen.

Ezra 10:22
En van de kinderen van Pashur: Eljoenai, Maaseja, Ismaël, Nethaneel, Jozabad en Elasa.

Nehemia 12:21
Van Hilkia, Hasabja; van Jedaja, Nethaneel.

Nehemia 12:36
En zijn broeders, Semaja, en Azareël, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneel, en Juda, Hanani, met muziekinstrumenten van David, den man Gods; en Ezra, de schriftgeleerde, ging voor hun aangezicht heen.