woord OT NT apo Bijbel
nevel2035

Vindplaatsen van nevel in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Leviticus 16:13
En hij zal dat reukwerk op het vuur leggen, voor het aangezicht des HEEREN, opdat de nevel des reukwerks het verzoendeksel, hetwelk is op de getuigenis, bedekke, en dat hij niet sterve.

Jesaja 44:22
Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk; keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost.