woord OT NT apo Bijbel
nietigheid1001

Vindplaatsen van nietigheid in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 14:14
En de HEERE zeide tot mij: Die profeten profeteren vals in Mijn Naam; Ik heb hen niet gezonden, noch hun bevel gegeven, noch tot hen gesproken; zij profeteren ulieden een vals gezicht, en waarzegging, en nietigheid, en bedriegerij huns harten.