woord OT NT apo Bijbel
nimmer0055

Vindplaatsen van nimmer in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

Tobias (Tobit) 4:19
Zoek raad bij een ieder die verstandig is, en veracht een nuttige raad nimmer.

Jezus Sirach 22:19
Gelijk een houten band, vast ingebonden in een ge bouw, niet los gaat door een schudding, zo wordt een hart steunende op welbedachte raad, nimmer door vrees bevangen.

2 Makkabeeën 6:16
Daarom neemt hij zijn barmhartigheid nimmer van ons weg, en zijn eigen volk met tegenspoed kastijdende, verlaat hij het niet.

3 Makkabeeën 7:3
En zij gaven voor, dat onze zaken nimmer een goede stand zouden hebben, om de vijandschap, welke dezen tegen alle volken hebben, totdat dit zou volbracht zijn.

3 Makkabeeën 7:9
En zij wendden voor, dat, die om des buiks wil de Goddelijke geboden overtreden hadden, nimmer welgezind zouden zijn tot de geboden des konings.