woord OT NT apo Bijbel
nimmermeer47314

Vindplaatsen van nimmermeer in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

4 Ezra 3:15
En gij hebt met hem een eeuwig verbond gemaakt, en hebt hem gezegd, dat gij zijn zaad nimmermeer zoudt verlaten; deze hebt gij gegeven Izaäk, en Izaäk hebt gij gegeven Jakob en Ezau.

Jezus Sirach 19:7
Herhaal een rede nimmermeer, en het zal u niet wezen tot vermindering.

Jezus Sirach 24:25
Die naar mij luistert zal nimmermeer beschaamd worden, en die naar mij arbeiden zullen niet zondigen.