woord OT NT apo Bijbel
nodigen2002

Vindplaatsen van nodigen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Samuël 16:3
En gij zult Isaï ten offer nodigen, en Ik zal u te kennen geven, wat gij doen zult, en gij zult Mij zalven, dien Ik u zeggen zal.

Zacharia 3:10
Te dien dage, spreekt de HEERE der heirscharen, zult gijlieden een iegelijk zijn naaste nodigen tot onder den wijnstok en tot onder den vijgeboom.