woord OT NT apo Bijbel
noemde11022114

Vindplaatsen van noemde in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Lukas 6:13
En als het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen tot Zich, en verkoos er twaalf uit hen, die Hij ook apostelen noemde:

Lukas 6:14
Namelijk Simon, welken Hij ook Petrus noemde; en Andreas zijn broeder, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholome├╝s;