woord OT NT apo Bijbel
nooddruft2417

Vindplaatsen van nooddruft in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Handelingen 20:34
En gijzelve weet, dat deze handen tot mijn nooddruft, en dergenen, die met mij waren, gediend hebben.

Filippensen 2:25
Maar ik heb nodig geacht tot u te zenden Epafroditus, mijn broeder, en medearbeider en medestrijder, en uw afgezondene, en bedienaar mijner nooddruft;

Filippensen 4:16
Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden, tot nooddruft.

Filippensen 4:19
Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus.