woord OT NT apo Bijbel
noorden11224118

Vindplaatsen van noorden in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

4 Ezra 15:34
Ziet, daar komen wolken van het oosten en noorden tot in het zuiden, haar aanzien is zeer gruwzaam, vol toorn en onweder.

4 Ezra 15:38
En daarna zullen er grote slagregenen komen van het zuiden en van het noorden, en nog een ander deel van het westen.

Judith 16:4
Assur kwam uit de gebergten van het noorden;

Jezus Sirach 43:18
Door zijn wil blaast de zuidenwind, en de buiige noorden wind, en de wervelwind.