woord OT NT apo Bijbel
pottenbakkerskruik2002

Vindplaatsen van pottenbakkerskruik in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jesaja 30:14
Ja, Hij zal ze verbreken, gelijk een pottenbakkerskruik verbroken wordt; in het brijzelen zal Hij niet verschonen; alzo dat van haar verbrijzeling niet een scherf zal gevonden worden, om vuur uit den haard te nemen, of om water te scheppen uit een gracht.

Jeremia 19:1
Zo zegt de HEERE: Ga henen en koop een pottenbakkerskruik, en neem tot u van de oudsten des volks, en van de oudsten der priesteren.