Vindplaatsen van het woord rabbouni in het nieuwe testament (1 vers):

Johannes 20:16
Jezus zeide tot haar: Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem: Rabbouni, hetwelk is gezegd, Meester.