meteen naar de tabel a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z

woord OT NT apo bijbel
's 7 6 2 15
saaf 2     2
saalabbin 1     1
saalbim 2     2
saalboniet 2     2
saamvattende     1 1
saaraim 3     3
saasgaz 1     1
sabachtani   1   1
sabachthani   1   1
sabanasser     2 2
sabat     1 1
sabateas     1 1
sabbai 1     1
sabbaneüs     1 1
sabbat 47 37 10 94
sabbatdag 25 5   30
sabbatdagen   5 1 6
sabbateüs     1 1
sabbats 2 7 5 14
sabbatsreize   1   1
sabbatten 32 4 7 43
sabbethai 3     3
sabbeüs     1 1
sabeërs 2     2
sabel     2 2
sabia     1 1
sabta 2     2
sabtecha 2     2
sachar 2     2
sachareth     1 1
sadania     1 1
sadduceën   14   14
sadduk     1 1
sadok   2   2
sadrach 15     15
saf 1     1
safag     1 1
safam 1     1
safan 30     30
safat 8     8
safatja     1 1
safer 2     2
saffier 5 1   6
saffieren 3     3
saffiersteen 2     2
saffierstenen 1     1
saffira   1   1
saffraan 1     1
safir 1     1
safni     1 1
safyr     1 1
sage 1     1
sahalim 1     1
saharaim 1     1
sahazima 1     1
sala   1   1
salamiël     1 1
salamis   1   1
salaris 1     1
salathiël   3 2 5
salcha 4     4
salem 2 2 1 5
salemias     1 1
salemja 1     1
salim   1   1
salimoth     1 1
salisa 1     1
sallai 2     2
sallem     1 1
sallu 3     3
sallum 28     28
salma 5     5
salmai 1     1
salman 1     1
salmanasser     1 1
salmaneser 2     2
salmon 1 3   4
salmone   1   1
saloas     1 1
salom     2 2
salome   2   2
salomo 284 9 10 303
salomo's 9 1 1 11
salomon   2   2
salpeter 2     2
salu 1     1
salum     2 2
sama 1     1
samaria 111 10 3 124
samarië   1 9 10
samaritaan   3   3
samaritaanse   2   2
samaritanen 1 6   7
samatus     1 1
samech 14     14
sameis     1 1
samellius     4 4
samen 48 19 2 69
samenbinders 2     2
samenbinding 1     1
samenbindingen   1   1
samenbrengen 1 2   3
samenbrengt   1   1
samengebogen   1   1
samengebonden 3     3
samengebracht 1   1 2
samengekomen   7   7
samengeraapt 1     1
samengeroepen 4 2   6
samengerold   1   1
samengestort 1     1
samengevlochten 2     2
samengevoegd 12 8 1 21
samenhopen 1     1
samenklappen 1     1
samenkleven 1     1
samenknoping   1   1
samenkome   1   1
samenkomen 4 1   5
samenkomst 150     150
samenkomsten 1     1
samenkomt   6   6
samenkwamen 1     1
samenraapt 1     1
samenriep   1   1
samenroeping 15     15
samenroepingen 3     3
samenrotting   2   2
samenrottingen     1 1
samenscholing     1 1
samensluitende 1     1
samenspraak     1 1
samensprekende   1   1
samenspreking     2 2
samensprekingen   2   2
samenstemmen   1   1
samenstemming   1 1 2
samentrekking 1     1
samenvatten 1     1
samenvergaderd 4 4   8
samenvloeien 1     1
samenvoegen 3     3
samenvoegende 7 1   8
samenvoeging 5 1   6
samenvoegingen 2     2
samenvoegselen   2   2
samenwonen 2     2
samgar 2     2
samgar-nebu 1     1
samhuth 1     1
samir 4     4
samla 4     4
samlai 1     1
samma 9     9
sammai 6     6
sammoth 1     1
sammua 4     4
sammus     1 1
samos   1 1 2
samothrace   1   1
sampsames     1 1
samserai 1     1
samson   1   1
samuël 137 3 3 143
samuëls 2     2
sanaäs     1 1
sanballat 10     10
sandelbomen 1     1
sanherib 13   6 19
sanzanna 1     1
sap 3   1 4
sapfus     1 1
sappig 1     1
sappige     1 1
sara 38 4 12 54
sarabias     1 1
saracus     1 1
saraf 1     1
sarai 18     18
saraja     1 1
sarameli     1 1
sarar 1     1
sarasadaï     1 1
sarat     1 1
sarchias     1 1
sardis 2 3   5
sardisstenen 1     1
sardius   2   2
sardonix 3 1   4
sardonixstenen 7     7
sareas     1 1
sarepta   1   1
sarezer 3     3
sargon 1     1
sarid 2     2
saron 6     6
sarona   1   1
saroniet 1     1
saroth     1 1
sarsechim 1     1
sarthan 1     1
saruch   1   1
saruhen 1     1
sasai 1     1
sasak 2     2
satan 20 24 1 45
satanas   6   6
satans   7   7
sathrabusan     4 4
saul 369 9 1 379
saulieten 1     1
sauls 35     35
saulus   17   17
saus 2     2
sausa 1     1
scepter 13   4 17
scepteren 1     1
scepters 1   3 4
sceva   1   1
schaakt 1     1
schaal 3   2 5
schaaltjes 8     8
schaam   3 5 8
schaamachtig     1 1
schaamachtige     1 1
schaamde 1   1 2
schaamden 1   1 2
schaamrood 23   4 27
schaamroodheid 1     1
schaamt 4 3 7 14
schaamte 67 5 16 88
schaap 9 4   13
schaapherder 2     2
schaapherders 2     2
schaaps 2 1   3
schaapscheerders 1     1
schaapsklederen   1   1
schaapskooi 4     4
schaapskooien 4     4
schaapskudden 2     2
schaapspoort 3     3
schaapstoren 1     1
schaapsvellen   1   1
schaar     1 1
schaarse 1     1
schaarsheid 1   1 2
schacht 4     4
schade 8 12 5 25
schadelijk     1 1
schadelijke 1 1 3 5
schadelijkheden 1     1
schaden   1   1
schaduw 64 7 8 79
schaduwachtig 2     2
schaduwachtige 2     2
schaduwe 4 1   5
schaduwen 2     2
schafte 2     2
schalen 6   1 7
schalkheid 1     1
schallechet 1     1
schame   1   1
schamelheid 1     1
schamen 3 2 1 6
schamens 3     3
schammua 1     1
schande 66 7 20 93
schandelijk 5 2 2 9
schandelijke 17 1 8 26
schandelijken 1     1
schandelijkheid 11 1   12
schandelijks 2     2
schandelijkste     1 1
schandjongen 1     1
schandjongens 5     5
schandvlek 5   6 11
schapen 171 36 11 218
schappij     1 1
schare 1 109 3 113
scharen   59 8 67
scharlaken 39 4 2 45
scharlakendraad 1     1
scharlakensnoer 1     1
scharlakenvervig 1     1
schat 18 18 12 48
schatbewaarders     1 1
schathuis 7     7
schathuizen 2     2
schatkamer 2   9 11
schatkameren 11     11
schatkamers 1   1 2
schatkist   5 5 10
schatkisten 1   1 2
schatmeester 2   1 3
schatmeesters 4     4
schatsteden 6     6
schatte 2     2
schatten 66 8 10 84
schatting 42 6 11 59
schattingen 1 2 6 9
schattingpenning   1   1
schave 1     1
schave-kiriathaim 1     1
schaven 1     1
schear-jaschub 1     1
scheba 22     22
schebam 1     1
schebarim 1     1
schebat 1     1
schede 8 1   9
schedel 9     9
scheen 1 2 10 13
scheenharnas 1     1
scheep   1 1 2
scheepje   4   4
scheepjes   2   2
scheepsgereedschap   1   1
scheepslieden 1 2   3
scheepte   1   1
scheepten   3   3
scheepvaart   1 1 2
scheer 2     2
scheerders 5     5
scheerdraad 6     6
scheermes 8     8
scheert   1   1
scheid 1   1 2
scheidbrief 4 3 1 8
scheidde 9 6   15
scheidden 3 1 1 5
scheide   4   4
scheiden 4 4 6 14
scheidende   1   1
scheider 1     1
scheiding 10   2 12
scheidslieden     1 1
scheidsman 1 1   2
scheidsmuur 1     1
scheidt 5 4 3 12
schel   1   1
schelah 1     1
scheld 2     2
schelde 2     2
schelden 15 2 3 20
scheldende     1 1
schelding 5     5
scheldt 3 1 1 5
scheldwoord     1 1
scheldwoorden 1 1 3 5
schelfzee 23     23
schellen 1 1 5 7
schelletje 4     4
schelletjes 3   1 4
schelmachtige     1 1
schelmachtigste     1 1
schelmen     1 1
schelmstuk     2 2
schemerende 1     1
schemering 9     9
schemertijd 2     2
scheminith 3     3
schenden   1   1
schendt 1 1   2
schenen   1 2 3
schenk     1 1
schenkambt 1     1
schenkel 1     1
schenkelen 12     12
schenken   1 2 3
schenker 4   1 5
schenkers 8     8
schenkt 1 1 1 3
schep 9     9
schepel     1 1
schepen 35 9 7 51
scheppe 1     1
scheppen 6 1   7
scheppende     1 1
schepper 5 2 6 13
schepping   4 3 7
schepsel   11 13 24
schepselen   4 17 21
schept 3 1   4
schepten 2     2
schepter 2 2   4
scheren 7     7
scherf 1     1
scherp 6 3 5 14
scherpe 5 5 3 13
scherpelijk 1 6   7
scherpen 3   1 4
scherper 2     2
scherprechter   1   1
scherpsnijdender   1   1
scherpt 3     3
scherpte 39 2 5 46
scherpten 1     1
scherpzinnig     2 2
scherpzinnige     2 2
scherts     1 1
scherven 2   1 3
schesbatzar     2 2
scheur 8 2   10
scheurde 20 7   27
scheurden 5 2 2 9
scheurdet 1     1
scheure 1     1
scheuren 8 1 1 10
scheurende 1 2   3
scheuringen   2   2
scheurmakers 1     1
scheurt 4 5   9
scheut 4     4
scheuten 11   2 13
schibboleth 1     1
schicht 1     1
schielijk 3   4 7
schiep 7     7
schiept     1 1
schiet 3     3
schieten 11   1 12
schietende 1     1
schietwormpje 1     1
schiggajon 1     1
schijn   7 1 8
schijnbaar     1 1
schijne 1 1   2
schijnen 6 6 7 19
schijnend 1     1
schijnende   1 1 2
schijnredenen     1 1
schijnsel 3 3 2 8
schijnt 4 11 2 17
schijven 1     1
schik 4     4
schikken 10     10
schikkingen 1     1
schikte 7   2 9
schikten 3 1   4
schild 45 1 7 53
schilddrager 2     2
schilde 1     1
schilden 24   5 29
schilderen     1 1
schilderij     1 1
schilderijen 1   1 2
schildpad 1     1
schildwacht     1 1
schildwachten 1     1
schilf 1     1
schimp 4     4
schimpen     1 1
schimper     1 1
schimping 1     1
schin 14     14
schip 7 59 10 76
schipbreuk   2   2
schipper   1   1
schippers 4     4
schobab 1     1
schoeide 1     1
schoeiden 1     1
schoen 8     8
schoenen 14 9 1 24
schoenriem 2 1   3
schoenzolen   2   2
schoffelen 9     9
schoham 1     1
schold 1 1   2
schone 16 5 17 38
schonehavens   1   1
schonen 2     2
schoner 4   2 6
schonk   1 1 2
schonken     1 1
schoof 2     2
school   1 3 4
schoon 64 5 21 90
schoondochter 12 3 4 19
schoondochters 3     3
schoonheid 23   29 52
schoonmoeder 12 3 1 16
schoonspreken   1   1
schoonst     1 1
schoonste 3   1 4
schoonvader 24   4 28
schoonvaders 1     1
schoonzonen 2     2
schoonzoon 13   3 16
schoor 4     4
schoorsteen 1     1
schoorstenen 1     1
schoot 30 5 8 43
schoots 2     2
schopje 1     1
schorpioen   2 1 3
schorpioenen 6 3 2 11
schorsen     1 1
schorten 1     1
schoschannim 3     3
schotel 14 7 2 23
schotelen 3     3
schotels 2 2   4
schoten 4   1 5
schouder 30   4 34
schouderbanden 8     8
schouderbeen 1     1
schouderen 11 1 1 13
schouders 5 1 3 9
schouwen 2     2
schouwende     1 1
schouwers 1     1
schouwplaats   2   2
schouwspel   2 1 3
schouwspelen     1 1
schouwt 9     9
schoven 6   1 7
schrabben 2     2
schranderheid     1 1
schrede 1     1
schreef 32 5 31 68
schreeuw 7     7
schreeuwde 4     4
schreeuwden 4 2   6
schreeuwen 9     9
schreeuwt 8     8
schrei 1     1
schreide 1   1 2
schreiden   1   1
schreien   1 4 5
schreit   1   1
schreven 5 2 7 14
schrift 24 31 6 61
schriftelijk     3 3
schriften   23 6 29
schriftenl     1 1
schriftgeleerde 11 4 3 18
schriftgeleerden 1 62 4 67
schriftuur   1   1
schrijf 15 31 2 48
schrijfmes 1     1
schrijfpennen     1 1
schrijft 5   3 8
schrijftafeltje   1   1
schrijnwerker     1 1
schrijve 1 2   3
schrijven 13 14 13 40
schrijvende   1   1
schrijver 38 1 7 46
schrijvers 9   2 11
schrijvers-inktkoker 2     2
schrik 40 1 3 44
schrikkelijk 8   6 14
schrikkelijke 3 2 5 10
schrikkelijkheid 1     1
schrikkelijks     1 1
schrikken 3   1 4
schrikt 3     3
schromen 1 1   2
schroom 1     1
schroomde 2     2
schroomt 1   1 2
schubachtig 1     1
schubben 7     7
schud 1   1 2
schudde 2 2   4
schudden 11 2 2 15
schuddende   2 1 3
schuddet     1 1
schudding 2   1 3
schudt 2 3 2 7
schuifelen     1 1
schuift     1 1
schuifuit 3     3
schuil 1     1
schuilen     2 2
schuilplaats 7     7
schuilplaatsen 2   1 3
schuilt 2     2
schuim 14     14
schuimende   1   1
schuimt   2   2
schuiten     2 2
schuiven 1     1
schuld 25 15 3 43
schuldeiser 3     3
schuldeisers 1     1
schulden 6 1   7
schuldenaar 1 2   3
schuldenaars   5   5
schuldenaren   1   1
schuldheer 3 1   4
schuldig 31 29 9 69
schuldige 4 1 1 6
schuldoffer 28   1 29
schuldoffers 10     10
schuldvordering     1 1
schuni 1     1
schuren 6 2 1 9
schurft 1     1
schurftheid 19     19
schurftig 1     1
schusan 1     1
schutter 1   2 3
schutters 11 1 1 13
schuur 1 4   5
schuurdet 1     1
schuwigheid 1     1
scyten     1 1
scyth   1   1
scythen     1 1
scythopolis     3 3
seal 1     1
sealthiël 10   3 13
searja 2     2
seba 16     16
sebanja 7     7
sebaoth   2   2
seber 1     1
sebna 9     9
sebuël 3     3
sechacha 1     1
sechanja 10     10
sechem 3     3
sechemieten 1     1
sechenia     2 2
sechrie     1 1
sechu 1     1
sedert 3   1 4
sedeur 5     5
seera 1     1
sefala     1 1
sefam 2     2
sefanja 1     1
sefar 1     1
sefarad 1     1
sefarvaim 6     6
sefarvieten 1     1
sefatja 13     13
sefi 1     1
sefo 1     1
sefufam 1     1
sefufan 1     1
segub 3     3
seharja 1     1
sehirath 1     1
seir 39     39
seja 1     1
sekte   6   6
sekundus   1   1
sela 84     84
sela-machlekoth 1     1
selah 9     9
selanieten 1     1
seled 2     2
selef 2     2
selemias     1 1
selemja 9     9
seles 1     1
seleucië   1 1 2
seleucus     4 4
seleucus'     1 1
selomi 1     1
selomith 9     9
selomoth 2     2
selumiël 5     5
sem 15 1 1 17
sema 6     6
semaa 1     1
semachja 1     1
semaja 41     41
semaria 1     1
semarja 3     3
semea     1 1
semeber 1     1
semed 1     1
semeï   1 1 2
semeïs     1 1
semer 4   1 5
semida 3     3
semidaieten 1     1
semiramoth 4     4
sems 2     2
semuël 1     1
sen 1     1
senaa 3     3
senazar 1     1
sene 1     1
senir 4     4
sennacherib     2 2
senua 1     1
seorim 1     1
sera 2     2
serafs 2     2
serah 1     1
serahja 1     1
seraja 19   1 20
seras     1 1
serebja 8     8
sered 2     2
seredieten 1     1
seres 1     1
sergius   1   1
seron     2 2
serug 5     5
sesach 2     2
sesai 3     3
sesan 5     5
sesbazar 4     4
sesis     1 1
sesthel     1 1
seth 9 1 1 11
sethar 1     1
sethur 1     1
seva 1     1
sia 1     1
siaha 1     1
sibbechai 3     3
sibbolet 1     1
sibchai 1     1
sibma 5     5
sibraim 1     1
sichar   1   1
sichem 61 2 1 64
sichems 2     2
sichor 3     3
sichor-libnath 1     1
sichron 1     1
sicionen     1 1
sidderden 1     1
siddere 2     2
sidderen 6 1 1 8
sidderend     1 1
sidderende 2   1 3
siddering 2     2
sidderingen 1     1
siddim 3     3
side     1 1
sidon 22 10 3 35
sidoniërs 14 1 1 16
sidonis   1   1
sidonische 1     1
sier     1 1
sieraad 32   10 42
sieraads 8     8
sieraadtuig 1     1
sieraard 1     1
sieradien 1     1
sierlijk 4   4 8
sierlijke 10 3 1 14
sierlijken 1     1
sierlijkheid 3   1 4
sifei 1     1
sifmiet 1     1
sifmoth 1     1
sifra 1     1
siftan 1     1
signet 1     1
sihon 37     37
sihor 1     1
sijba     1 1
sikkel 43 8   51
sikkelen 84   2 86
sikkels 9     9
silas   13   13
silchi 1     1
silhi 1     1
silhim 1     1
silla 1     1
sillem 2     2
sillemieten 1     1
silo 33     33
siloa 1     1
siloam   3   3
siloni 1     1
siloniet 5     5
silonieten 1     1
silsa 1     1
silvanus   4   4
simalkuë     1 1
simea 9     9
simeam 1     1
simeath 2     2
simeathieten 1     1
simeï 44   1 45
simeïeten 1     1
simeon 45 7 3 55
simeonieten 3     3
simon 1 69 80 150
simons   6 1 7
simrath 1     1
simri 4     4
simrith 1     1
simron 5     5
simron-meron 1     1
simronieten 1     1
simsai 4     4
simson 36     36
simsons 2     2
sin 6     6
sina   2   2
sinab 1     1
sinaï 35 2 4 41
sinds 7     7
sinear 7     7
siniet 2     2
sinim 1     1
sion 125 5 28 158
sions 32 2 7 41
sippai 1     1
sira 1     1
sirach     1 1
sirach>     1 1
sirjon 2     2
sisa 1     1
sisak 7     7
sisera 21     21
sisinnes     4 4
sismai 2     2
sissen 1     1
sithri 1     1
sitna 1     1
sitrai 1     1
sittim 8     8
sittimboom 1     1
sittimhout 24     24
sivan 1   1 2
siza 1     1
sjigjonoth 1     1
sla 19   3 22
slaaf 10   1 11
slaafse     1 1
slaafsen 1     1
slaan 117 20 21 158
slaande 4 5 2 11
slaap 38 9 15 62
slaapkamer 8 1 7 16
slaapkameren   1   1
slaaps 1 2   3
slaapstede 3     3
slaapsteden 1     1
slaapt 5 10 2 17
slaat 42 6 4 52
slacht 10 3 2 15
slachte 2 1   3
slachten 45   1 46
slachtende 1   1 2
slachter 1     1
slachting 15 3 4 22
slachtoffer 31 5 6 42
slachtofferen 26 7 1 34
slachtofferg     1 1
slachtoffers 6   2 8
slachtschapen 3     3
slachtte 23   1 24
slachtten 13 1 2 16
slachtvee 2     2
slag 16   15 31
slag-orden     1 1
slagen 9 8 3 21
slager 2     2
slagorde 19   6 25
slagorden 14   9 23
slagregen   2   2
slagregenen     1 1
slagregens 1     1
slak 2     2
slang 28 8 3 39
slangen 5 6 1 11
slangenvenijn 1 1   2
slap 14   2 16
slape 1   1 2
slapen 21 5 4 30
slapende 1 7 3 11
slapenden 1     1
slapens 2     2
slaperig 1     1
slapheid 1     1
slappe 2 1 2 5
slappigheid 1     1
slaven 6   8 14
slavernij     3 3
slavin 2   1 3
slavinnen 1     1
slecht 3 1 1 5
slechte 5 2 1 8
slechten 11   1 12
slechter     1 1
slechtigheden 1     1
slechtigheid 2     2
slechts 9   1 10
sleden 2     2
sleep     1 1
sleepten   1   1
slepen 2     2
slepende   1   1
sleutel 2 4   6
sleutelen   1   1
sleutels   1   1
slibberen 1     1
slibberig 1     1
sliep 7 3 4 14
sliepen 4 2 3 9
slijk 16 6 2 24
slijks 1     1
slijpen 1     1
slijpt 1     1
slinger 3   2 5
slingeraars 1     1
slingerde 1     1
slingerden 1     1
slingeren 1   1 2
slingerende     1 1
slingers 1   3 4
slingerstenen 3     3
slip 8     8
slippe 2     2
slippen 1     1
sloeg 177 11 26 214
sloegen 83 15 15 113
sloegt 3     3
slokken 5     5
slokt 3     3
slokte 1     1
slomme 1     1
sloot 11 1 2 14
slorpen 1     1
slot 3     3
sloten 11   7 18
slots 1     1
sluier 5     5
sluiers 1     1
sluimeren 5   1 6
sluimerende     1 1
sluimerens 2     2
sluimerig   1   1
sluimering 4     4
sluimert   1   1
sluipt     1 1
sluit 9 4 4 17
sluiten 6 2 1 9
sluitrede 2     2
sluizen 3     3
smaad 26   8 34
smaadden   1   1
smaadheden 3 2 1 6
smaadheid 28 8 16 52
smaadrede 1     1
smaadredenen 1     1
smaadt 3     3
smaadwoorden     1 1
smaak 5 1 4 10
smaakt 4   1 5
smade 1     1
smadelijk 6 2 1 9
smadelijke     2 2
smaden 6 3   9
smader 2   1 3
smaders   1 1 2
smading 1     1
smadingen   1   1
smake 1     1
smakelijk   2   2
smakelijke 8     8
smakeloos   2   2
smaken 5 6 2 13
smal 1   1 2
smalle     1 1
smaragd 2 2 2 6
smaragden 2   1 3
smart 46 1 8 55
smarte 3     3
smartelijk 6     6
smartelijke 1     1
smartelijken 1     1
smarten 20 6 13 39
smartend 1     1
smartenden 1     1
smartte 2     2
smeden 6     6
smedenwerk 1     1
smeders 1     1
smeed 1     1
smeedt 2   2 4
smeek 1   2 3
smeekt 2   5 7
smeekte 7   1 8
smeekten 1   1 2
smeer 9     9
smeken 13 2 3 18
smekende 2     2
smeking 21 2 8 31
smekingen 18 3 2 23
smelt 1     1
smelte 2     2
smelten 15   1 16
smeltende 1   1 2
smelter 2     2
smeltkroes 4     4
smeltoven     1 1
smeltvuur 1     1
smeten   1   1
smetten   1   1
smid 2   1 3
smijter   2   2
smoutig 2     2
smyrna   2   2
snaren 1     1
snarenspeelster     1 1
snarenspel 13   7 20
snaterende   1   1
snede 3     3
sneden 4     4
sneed 8 1 1 10
sneeuw 17 3 5 25
sneeuwtijd 2     2
sneeuwwater 1     1
sneeuwwateren 1     1
sneeuwwit 1     1
snel 7 1 15 23
snelheid 1   2 3
snelle 13   3 16
snellen 1     1
sneller 2 1   3
snellijk 16 3   19
snijd   1 2 3
snijde 1     1
snijden 3 1   4
snijding 1     1
snijdt 2 3 2 7
snode 1   1 2
snoeimessen 1     1
snoer 21     21
snoeren 6     6
snoertje 1     1
snoertjes 3     3
snoodste 1   1 2
snoodsten 1     1
snorkende     1 1
snuiters 5     5
snuiven     1 1
so 1     1
soa 1     1
sobab 3     3
sobach 2     2
sobai 2     2
sobal 9     9
sobek 1     1
sobi 1     1
sochja 1     1
socho 8     8
socipater   1   1
sodi 1     1
sodom 39 7 3 49
sodoma   3   3
sodomieten     2 2
sofach 2     2
sofereth 2     2
soham 1     1
soldaten 1   2 3
soldeersel 1     1
solham 1     1
som 12 2   14
somer 2     2
sommen 1     1
sommige 8 12 11 31
sommigen 16 102 27 145
sommiger   1   1
somtijds     3 3
somwijlen     1 1
soort 1   3 4
soorten 4 2 1 7
sop 2     2
sopater   1   1
sorek 1     1
sosipater     2 2
sosthenes   2   2
sostrates     2 2
sotai 2     2
spaanders     1 1
spaar 2   2 4
spaarde 1     1
spaarden     1 1
spaart 3   1 4
spaarzaamheid     1 1
spaarzamelijk   2   2
spade 4     4
spade-offer     1 1
spadelingen 1     1
spaden 10 1   11
spaken 1     1
span 10   1 11
spande 10   2 12
spanden 2   1 3
spangen 2     2
spanje   2 1 3
spanne 1     1
spannen 5   2 7
spannende 3     3
spanselen 1     1
spant 5   1 6
spare   2   2
sparen 10 4 7 21
sparta     1 1
spartiaten     9 9
specerij 5     5
specerijbedden 1     1
specerijen 40 4   44
specerijkalmus 1     1
specerijkaneel 1     1
specerijwijn 1     1
speeksel 3 1 1 5
speel 1   2 3
speelde 6     6
speelden 2   1 3
speellieden 2     2
speelman 2     2
speelt 2     2
speende 1     1
speer   1   1
spel 2     2
spele 2     2
spelen 10 1 2 13
spelende 5 1   6
spelenden 2     2
spelonk 34 1 2 37
spelonken 5 2 2 9
spelt 3     3
spenen 8     8
sperden 1     1
sperren 2     2
spert 1     1
sperwer 3     3
speur     1 1
speuren 2   1 3
speurt 1     1
spiegel 2 3 2 7
spiegels 2     2
spies 50   3 53
spiesen 15   3 18
spiesenhout 1     1
spieshout 1     1
spijs 33 13 40 86
spijsde 3     3
spijsden 1     1
spijsgeboomte 1     1
spijsgerechten     1 1
spijskamer   1   1
spijsoffer 152   2 154
spijsofferen 6     6
spijsoffers 6     6
spijst 3     3
spijtigheid     1 1
spijze 103 19 3 125
spijzen 10 6 7 23
spijzige 1     1
spijzigen 2     2
spijzigt   1   1
spil 1     1
spinnekop 2     2
spinnen   2   2
spinnewebben 1     1
spinrok 1     1
spits 11   4 15
spitse 2   1 3
spitsen 1   5 6
spitten 2     2
spleet 2     2
spleten 1     1
splijten 4     4
splinter   6   6
spoed 1 1 1 3
spoedde   1 1 2
spoede 1     1
spoeden 1     1
spoedende 1     1
spoedig 3   2 5
spoediger   1 1 2
spoediglijk 6     6
spoedigste   1 1 2
spoedt     1 1
spoelde 2     2
spoelden   1   1
spogen   1   1
spokerijen     3 3
sponde 1   1 2
sponnen 2     2
spons   3   3
spoog   2   2
spooksel   2   2
spoor 1   1 2
spoorden     1 1
sporen 5   1 6
sporten 2     2
spot 13   6 19
spotachtige 1     1
spotdrijvende 1     1
spotrede 4     4
spots 1     1
spotte 1     1
spotten 8 1 1 10
spottende 1 2 1 4
spotter 12     12
spotternij 1     1
spotters 5 2   7
spraak 29 3 4 36
spraakt 1     1
sprak 371 87 54 512
sprake 1     1
sprakelozen     1 1
spraken 64 20 8 92
spranken 3     3
spreek 117 32 16 165
spreekt 470 56 40 566
spreekwoord 17 2 1 20
spreekwoorden 3   1 4
spreid   1   1
spreidde 3   1 4
spreidden 8 5 1 14
spreide 1     1
spreiden 1     1
spreidt 4     4
spreke 15 3 2 20
spreken 253 97 54 404
sprekende 16 16 4 36
spreng 2     2
sprengbekers     1 1
sprengbekken 13     13
sprengbekkens 13     13
sprengde 9     9
sprengden 5     5
sprengen 25     25
sprengt 2     2
spreuk 14 1 3 18
spreuken 7   8 15
spring 4     4
springader 16     16
springaders 2     2
springen 5     5
springende 3 2 1 6
springhengst     1 1
springt 9     9
sprinkhaan 11     11
sprinkhanen 19 4 4 27
sprong 2 5 5 12
sprongen 3 1 2 6
sproot 1     1
spruit 8   4 12
spruite 2     2
spruiten 7   3 10
spruitende   1   1
spuwde 1     1
spuwen 1 1   2
spuwt 1   1 2
sta 72 39 14 125
staakte 1     1
staal 2     2
staan 131 25 21 177
staand 2     2
staande 52 34 13 99
staart 16 1   17
staarten 2 4   6
staat 68 46 26 140
staatsdochteren 1     1
staatsvrouwen 1     1
stachys   1   1
stacte     1 1
stad 672 155 239 1066
stadhouder 1 22 1 24
stadhouderen   1   1
stadhouders 13 6 5 24
stadiën   5 6 11
stads 1 1   2
stadsdienaars   2   2
stadsmuren     1 1
stadsmuur 4   1 5
stadspoort 12   1 13
stadsstraten     1 1
staf 62 5   67
stafs 1     1
stak 31 3 5 39
staken 5 1 3 9
stal 4 2   6
stalen 3     3
stallen 1   1 2
stallingen 2   1 3
stam 232 7 16 255
stamelenden 1     1
stammen 106 1 16 123
stamp 1     1
stampen 1     1
stamper 1     1
stampte 3     3
stand 7 1 6 14
standplaats 11     11
standvastig   1 4 5
standvastige     2 2
standvastigheid     1 1
stang 2     2
stank 4   2 6
stater   1   1
statig     1 1
statuur 2     2
staven 8 1   9
stede 4     4
stedekens 2     2
steden 419 20 59 498
steeds 34 3 7 44
steek 9 3 5 17
steekt 9 1 2 12
steel 1     1
steelsgewijze 1     1
steelt 5 1   6
steen 88 42 14 144
steenachtige   4 1 5
steenbok 1     1
steenbokken 2     2
steengeiten 1     1
steengeitje 1     1
steenhoop 6     6
steenhopen 2     2
steenhouwers 2   1 3
steenklip 2     2
steenklippen 1     1
steenkuil 1     1
steenrots 33 10 3 46
steenrotsen 14 3 2 19
steensnijderswerk 1     1
steensnijding 2     2
steentje 2     2
steentjes 2     2
steenuil 3     3
steenworp   1   1
steevast 1     1
stefanas   2   2
stefanus   8   8
stegen 1     1
steile 2   3 5
steilte   4 2 6
steke 1 2   3
steken 19   2 21
stel 43 3 20 66
stelde 115 12 44 171
stelden 41 6 17 64
steldet 3     3
stele 1 2   3
stelen 7 8 1 16
stelle 14 1 2 17
stellen 138 16 21 175
stellende 2 1 6 9
stelling 10   1 11
stellingen 14     14
stelpte   1   1
stelt 54 10 7 71
stem 414 115 86 615
stemde   1   1
stemden   1   1
stemme 5 6   11
stemmeloos   1 1 2
stemmen 1 12 6 19
stemmig   1   1
stemmigheid   1   1
stenen 147 15 25 187
stenigde 2     2
stenigden 4 4   8
stenige 1     1
stenigen 16 5   21
stenigt 1 3   4
ster 2 9   11
sterf 5 1 3 9
sterfelijk   2 5 7
sterfelijke   4 2 6
sterfelijken 1     1
sterft 36 13 4 53
sterk 119 12 52 183
sterke 78 9 33 120
sterken 55 8 4 67
sterker 17 7 6 30
sterkheid 5   1 6
sterkste 3   11 14
sterksten 1     1
sterkt 4   1 5
sterkte 135 7 64 206
sterkten 18 1 21 40
sterrekijker 1     1
sterrekijkers 7     7
sterren 34 15 14 63
sterve 37 2 2 41
sterven 192 37 55 284
stervende   3 1 4
stervenden 1 1   2
stervens 4   1 5
steun 1   1 2
steunde 2     2
steundet 1     1
steune 1     1
steunen 6     6
steunende     2 2
steunsel 4   5 9
steunselen 1     1
steunt 2   1 3
sthar-boznai 4     4
sticht   4   4
stichten 4 1   5
stichting   10   10
stier 1   1 2
stieren 3 2 6 11
stierenvlees 1     1
stierf 130 8 14 152
stiert 1     1
stierve 1 1   2
stierven 16 1 2 19
stiet 7   3 10
stieten 8   1 9
stijf 11     11
stijft 1     1
stijven 3     3
stijvigheid 1     1
stikdonker 1     1
stiksel 1     1
stil 80 20 17 117
stilde 1 2 1 4
stilden 1     1
stilgehouden     1 1
stilgezwegen 1     1
stilheid 6 3 3 12
stille 5 1   6
stillen 4 1 4 9
stilletjes 3   1 4
stilstaan 2   3 5
stilstaande 1     1
stilt 4     4
stilte 7 4 9 20
stilzitten 1     1
stilzweegt 1     1
stilzwijgen 8 1 3 12
stilzwijgend 1     1
stilzwijgende 2     2
stilzwijgt 1     1
stinken 3     3
stinkende 14     14
stinkkruid 1     1
stinkt 1     1
stipjes 1     1
stoel 29 1 5 35
stoelen 3   2 5
stof 106 8 12 126
stoffe 1     1
stoffen     1 1
stofhopen 1     1
stofje 1     1
stofjes 2     2
stofregen 1     1
stofs 4   1 5
stoische   1   1
stok 22 1 3 26
stokbewaarder   3   3
stokebranden 1     1
stoken 3     3
stokken 2 5 1 8
stokoude 1     1
stokouden 4     4
stom 6 4   10
stomme 5 6 3 14
stommen 1 4 1 6
stomp 4     4
stond 202 71 50 323
stonde 1 9   10
stonden 104 35 25 164
stondt 3     3
stonk 3     3
stoof 1     1
stook 1     1
stoot 7 4 1 12
stoppel 9     9
stoppelen 7 1 4 12
stoppen 3 1 2 6
stopt 4 1   5
stopte 2     2
stopten 2 1 2 5
storm 6 2 2 10
stormen 2     2
stormgereedschap     2 2
stormrammen 2   1 3
stormtoren     2 2
stormwind 8 1   9
stort 13   1 14
storten 6   1 7
storting 1     1
stortregen 1     1
stortte 4 4   8
stortten 1     1
stoten 17 1 5 23
stotig 2     2
stout 1 5 3 9
stoute 1   4 5
stoutelijk 1 1   2
stoutelijker   1   1
stouten 1     1
stouthartigen 1     1
stoutheid     12 12
stoutmoedig     2 2
stoutmoedigheid     2 2
straal     1 1
straat 31 5   36
straatschenders 2     2
straf 10 8 16 34
strafbaar   4 1 5
straffe 1 1 2 4
straffen 8 2 18 28
straffende     2 2
straffers     1 1
straffing 1     1
straffingen 2     2
straft 2     2
strafte     1 1
straften     1 1
strafwaardig     1 1
straks 2     2
stralen 1   3 4
straten 64 7 13 84
streden 17 3 4 24
streed 17   8 25
streek 6 1 1 8
streel     1 1
strefelijke     1 1
strek 16 3 2 21
streken   1 5 6
strekken 7 1 3 11
strekkende 1 3   4
strekt 6   2 8
strekte 14 5 4 23
strekten     3 3
streng 1   6 7
strenge 1   1 2
strengelijk   1   1
strengen 1     1
strenger     1 1
strengheid 1 3 1 5
strepen 1     1
striem     1 1
striemen 2 2 2 6
strijd 105 12 32 149
strijdbaar 3     3
strijdbaarste 2     2
strijdbare 19   5 24
strijdboog 2     2
strijde 54   5 59
strijden 66 2 36 104
strijdende 5 4   9
strijdingen   1   1
strijds 9 1 1 11
strijdspel     1 1
strijdt 13 7 3 23
strijk     1 1
strijken 3     3
strijkt 1     1
strik 35 6 8 49
strikken 14   2 16
striklisjes 13     13
striks 1     1
stro 19   1 20
stromen 25 1 1 27
stromend     1 1
strooi 3     3
strooide 5     5
strooiden 1   2 3
strooie 1     1
strooien 3     3
strooiende     1 1
strooit 3     3
stroom 7   4 11
strooms     1 1
stroopt 3     3
stroppen     1 1
struik 2     2
struikelde 1     1
struikelden 4     4
struikelen 17 4 1 22
struikelende 3     3
struikelenden 1     1
struikeling 1     1
struikelt 1 1 7 9
struiken 6   1 7
struikrover 2     2
struis 2     2
struisen 7     7
struisvogels 1     1
stuk 47 8 7 62
stukje 3     3
stukken 70 4 7 81
stuurders   1   1
stuurlieden   1   1
stuurman   1   1
stuurse 1     1
stuursheid 1     1
sua 4     4
suah 3     3
sual 2     2
suba     1 1
subael 3     3
suchathieten 1     1
suchieten 1     1
sud     1 1
suda     1 1
sudi     1 1
suëlus     1 1
suf 2     2
sufamieten 1     1
suha 1     1
suham 1     1
suhamieten 2     2
suhiet 5     5
suisde     1 1
suizen 1     1
suizende     1 1
suizens     1 1
sukkoth 19     19
sulammith 2     2
sulfer   6   6
sulfers   1   1
sulfervervige   1   1
sumathieten 1     1
sunamietische 8     8
sunem 3     3
suni 1     1
sunieten 1     1
suppim 3     3
sur 7   1 8
susan 21   2 23
susanchieten 1     1
susanna   1 11 12
susi 1     1
sutelah 2     2
sutelahieten 1     1
suthelah 2     2
sychemiet     1 1
syene 2     2
synagoge   42   42
synagogen   26   26
syntyche   1   1
syrakuse   1   1
syrië 61 8 16 85
syrië-maacha 1     1
syriër 8 1   9
syriërs 71     71
syrisch 5     5
syrische 1   1 2
syro-fenicië   1   1
syrtis   1   1