woord OT NT apo Bijbel
waarachtige210416

Vindplaatsen van waarachtige in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Exodus 18:21
Doch zie gij om, onder al het volk, naar kloeke mannen, God vrezende, waarachtige mannen, de gierigheid hatende; stel ze over hen, oversten der duizenden, oversten der honderden, oversten der vijftigen, oversten der tienen.

Spreuken 12:19
Een waarachtige lip zal bevestigd worden in eeuwigheid; maar een valse tong is maar voor een ogenblik.