woord OT NT apo Bijbel
waarschuwing0112

Vindplaatsen van waarschuwing in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 8:24
Want gelijk hij hen door vuur beproefd heeft tot onderzoeking huns harten, zo wreekt hij zich niet over ons, maar de Here kastijdt degenen, die hem genaken, tot een waarschuwing.