woord OT NT apo Bijbel
waarzeggerij1012

Vindplaatsen van waarzeggerij in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 34:5
Waarzeggerij en vogelgeschrei, en dromen zijn ijdele dingen, waarvan uw hart inbeeldingen krijgt, gelijk het hart ener vrouw die in barensnood is.