woord OT NT apo Bijbel
wagen6331076

Vindplaatsen van wagen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Handelingen 8:28
En hij keerde wederom, en zat op zijn wagen, en las den profeet Jesaja.

Handelingen 8:29
En de Geest zeide tot Filippus: Ga toe, en voeg u bij dezen wagen.

Handelingen 8:38
En hij gebood den wagen stil te houden; en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.