woord OT NT apo Bijbel
wakker104418

Vindplaatsen van wakker in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Handelingen 16:27
En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde, en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard, en zou zichzelven omgebracht hebben, menende, dat de gevangenen ontvloden waren.

1 Timotheüs 3:2
Een opziener dan moet onberispelijk zijn, ener vrouwe man, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren;

1 Timotheüs 3:11
De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteressen, wakker, getrouw in alles.

2 Timotheüs 4:5
Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.