woord OT NT apo Bijbel
wandelden194326

Vindplaatsen van wandelden in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Gebed van Azaria (Dan. 3) 1:24
EN zij wandelden in het midden der vlam, zingende God, en lovende de Here.

Susanna (Dan. 13) 1:36
En de oudsten zeiden: Toen wij in de hof alleen wandelden, kwam deze met twee dienstmaagden, en sloot de deuren van de hof toe en zond de maagden van haar weg;

3 Makkabee├źn 3:3
Maar de Joden onderhielden wel tot de koningen een onveranderlijke goedwilligheid en trouw, doch omdat zij God dienden, en in zijn wet wandelden, zo hebben zij enige Joden afgezonderd, en van hun gemeenschap afgekeerd; waarom zij door sommigen voor vijanden gehouden werden; maar omdat zij hun handel en wandel met de goede werken der gerechtigheid versierden, zo waren zij bij alle mensen geprezen.