woord OT NT apo Bijbel
wandelingen1001

Vindplaatsen van wandelingen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Zacharia 3:7
Zo zegt de HEERE der heirscharen: Indien gij in Mijn wegen zult wandelen, en indien gij Mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook Mijn huis richten, en ook Mijn voorhoven bewaren; en Ik zal u wandelingen geven onder dezen, die hier staan.