woord OT NT apo Bijbel
wann0011

Vindplaatsen van wann in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 4:32
Wann eer de aren, welker geen getal is, afgesneden zullen zijn, hoe groot een oogst zullen ze voortbrengen?