woord OT NT apo Bijbel
wapendrager170118

Vindplaatsen van wapendrager in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Makkabeeën 4:30
En hun sterk leger ziende, bad hij God, en zeide: Gezegend zijt gij, o behouder van Israël, gij, die de aanval van de machtige door de hand van uw dienstknecht David gebroken hebt, en het leger der vreemdelingen gegeven hebt in de handen van Jonathan, de zoon van Saul, en van zijn wapendrager.