woord OT NT apo Bijbel
warm8109

Vindplaatsen van warm in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jakobus 2:16
En iemand van u tot hen zou zeggen: Gaat henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en gijlieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat?