woord OT NT apo Bijbel
watergoot1001

Vindplaatsen van watergoot in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Samuël 5:8
Want David zeide ten zelfden dage: Al wie de Jebusieten slaat, en geraakt aan die watergoot, en die kreupelen, en die blinden, die van Davids ziel gehaat zijn, die zal tot een hoofd en tot een overste zijn; daarom zegt men: Een blinde en kreupele zal in het huis niet komen.