woord OT NT apo Bijbel
watervloed4037

Vindplaatsen van watervloed in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Boek der Wijsheid 10:4
En als de aarde om zijnentwil met de watervloed bedekt was, zo heeft de wijsheid weder behouden, regerende de rechtvaardige door een verachtelijk hout.

Jezus Sirach 21:15
De kennis van een wijze zal vermeerderd worden als een watervloed, en zijn raad gelijk een zuivere fontein des levens.

Jezus Sirach 39:26
Zijn zegen bedekt de aarde gelijk een rivier, en gelijk een watervloed het droge land dronken maakt;